zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Rekrutacja na rok szk. 2015/2016

 

Co nas wyróżnia, co proponujemy:
 

  1. Stwarzamy swoim wychowankom klimat bezpieczeństwa i poczucia godności.
  2. Każdy uczeń jest tu traktowany indywidualnie i podmiotowo, zawsze może liczyć na życzliwość i zrozumienie. 
  3. Stawiamy na indywidualizację oddziaływań pedagogicznych w odniesieniu do każdego wychowanka. Uczniowie pracują w małolicznych klasach w oparciu o opracowane specjalnie dla nich programy edukacyjno-terapeutyczne.
  4. Wspieramy rozwój uczniów poprzez organizację zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych – logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapii Tomatisa (SAPL), terapii integracji sensorycznej (SI ) , gimnastyki korekcyjnej, zajęć dydaktyczno –wyrównawczych i innych.
  5. Współorganizujemy turnusy rehabilitacyjne. 
  6. Dla uczniów Szkoły Zawodowej organizujemy praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku i w lokalnych zakładach pracy. 
  7. Kadra posiada rozszerzone kwalifikacje pedagogiczne oraz kreatywne umiejętności realizowania zadań edukacyjnych, rewalidacyjnych i wychowawczych.
  8. Stwarzamy warunki dla osiągania sukcesów przez każdego ucznia na miarę jego możliwości i zainteresowań. 
  • rozwijamy i odkrywamy sportowe pasje i talenty - współpracujemy ze stowarzyszeniami „Sprawnymi Razem i ”Olimpiady i Specjalne”
  • wspieramy rozwój innych zainteresowań i uzdolnień organizując koła taneczne, teatralne, plastyczne , komputerowe, także we współpracy z działającym w szkole stowarzyszeniem „Spadochron”


Aktualnie szkoła znajduje się w rozbudowie.
Już za chwilę będziemy mogli zaoferować uczniom przestronne sale lekcyjne
i terapeutyczne , szerokie korytarze , windy, pełnowymiarową salę gimnastyczną , stołówkę szkolną i internat-
-szkołę bez barier architektonicznych na miarę XXI wieku

Rodzicu - możesz nam zaufać.
Uczniu - z nami możesz rozwinąć skrzydła.

Na świadectwach , legitymacjach i innych dokumentach ucznia nie ma zapisu szkoła specjalna.

Szczegółowe informacje nr tel. 23 662 66 15, strona www.zs3.plonsk.pl

 

 


REKRUTACJA 2015/2016

Nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 

Nabór kandydatów trwa od dnia 08 kwietnia 2015 r do dnia 01 lipca 2015r i może być przedłużony w zależności od liczby zgłoszeń do 31 sierpnia 2015r

Kandydaci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

1) Podstawą przyjęcia uczniów jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
a)    podania do Starosty Powiatu o skierowanie do szkoły
b)    wniosku   o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej;  
c)    aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikującego do danego typu szkoły;
d)    zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej ( jeśli dotyczy)
e)    trzech  zdjęć kandydata ;
f)    innej dokumentacji wpływającej na organizację procesu  edukacyjno- wychowawczego ( np. orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, dokumentacja medyczna, itp.),


Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej i do klasy pierwszej  Gimnazjum   03 lipca 2015 r – od godziny 14.00 na tablicy ogłoszeń  i w sekretariacie szkoły.

Nabór do klas już istniejących trwa cały rok !!! 

 

Nabór uczniów do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy


Nabór kandydatów trwa od dnia 11 maja 2015 r. od godz. 10:00 i może być przedłużony w zależności od liczby zgłoszeń do 31 sierpnia 2015r
Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy pierwszej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest złożenie w sekretariacie szkoły, dokumentów szczegółowo określonych w „Harmonogramie rekrutacji” (pobierz niżej) z zachowaniem terminów ich składania.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Zawodowej i do klasy pierwszej Szkoły Przysposabiającej do Pracy 07 lipca 2015 r – od godziny 12.00 na tablicy ogłoszeń i w sekretariacie szkoły.

 

Nabór do klas już istniejących trwa cały rok !!!

 

Poniżej zamieszczono dokumenty do pobrania (PDF), które należy wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły.

Podania są podzielone odpowiednio do typów szkół.

Szkoła Podstawowa Specjalna
Wniosek o przyjęcie do szkoły Podanie do Starosty o przyjęcie do szkoły
Gimnazjum Specjalne
Wniosek o przyjęcie do szkoły Podanie do Starosty o przyjęcie do szkoły
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
Wniosek o przyjęcie do szkoły Podanie do Starosty o przyjęcie do szkoły
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Wniosek o przyjęcie do szkoły Podanie do Starosty o przyjęcie do szkoły
Wczesne Wspomaganie Rozwoju
Podanie o przyjęcie do szkoły  
   
Zasady rekrutacji do Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do pracy Harmonogram rekrutacji do Szkoły Zawodowej i Przysposabiającej do Pracy