zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Gimnazjum Specjalne

 

 

 

 

 

Gimnazjum Specjalne kształci uczniów w klasach I-III:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (zespoły rewalidacyjno-wychowawcze).

Zajęcia odbywają się także w formie nauczania indywidualnego. Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

 

Gimnazjum dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną 

W roku szkolnym 2012/2013 uruchomiono trzy odziały:

Klasa I  l.  -  6 uczniów; Klasa I-II u. - 8 uczniów; Klasa III u. - 5  uczniów.

 

Wszyscy uczniowie realizują indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne. Oprócz obowiązujących zajęć edukacyjnych uczęszczają na zajęcia rewalidacyjne, które w roku szkolnym 2012/2013 obejmują:
  • terapię audio- psycho- lingwistyczną;
  • logoterapię;
  •  zajęcia korekcyjno- kompensacyjne;
  • gimnastykę korekcyjną
  • zajęcia wyrównawcze.
Uczniowie  uczestniczą także w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych:
  • kółko taneczne;
  • warsztaty i spotkania w ramach nowopowstałego stowarzyszenia „Spadochron”.
Organizowane są wycieczki szkolne, konkursy plastyczne i zawody sportowe w których uczniowie chętnie uczestniczą. Biorą również udział we wszystkich projektach szkolnych.