zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Szkoła Podstawowa Specjalna

Oferta SPS

Do Szkoły Podstawowej uczęszczają dzieci od 7 do 18 roku życia. Edukacja podzielona jest na dwa etapy: kształcenie zintegrowane, które obejmuje pierwsze trzy lata nauki oraz kształcenie przedmiotowe obejmujące kolejne trzy lata.
W pierwszym etapie nauczania dzieci nabywają umiejętności z zakresu samoobsługi, komunikowania się, pracy w grupie, podstawowych technik szkolnych, oraz poznają szkołę, jego otoczenie, kolegów i pracowników. Podczas nauczania przedmiotowego uczniowie pracują już z wieloma nauczycielami rozwijając swoje umiejętności z zakresu funkcjonowania w środowisku, muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego.
W ramach zajęć rewalidacyjnych, dzieci uczęszczają na logopedię, gimnastykę korekcyjną, muzyczno-ruchowe oraz inne dostosowane do potrzeb dzieci.

Zadania

Szkoła podstawowa realizuje swe zadania koncentrując się na:

 • zapewnianiu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 • względnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości w osiąganiu sukcesu;
 • stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności;
 • kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zmian zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu społecznym, przyrodniczym i kulturowym;
 • nabywaniu umiejętności komunikowania się w sposób pozawerbalny i werbalny;
 • wyzwalaniu aktywności wychowanków poprzez zajęcia i zabawy organizowane przez nauczycielki oraz podejmowane spontanicznie;
 • wdrażaniu wychowanków do zgodnego współdziałania w zespole rówieśników oraz z osobami dorosłymi;
 • kształtowaniu zachowań akceptowanych społecznie;
 • integracji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z najbliższym otoczeniem społecznym;
 • prowadzeniu działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka.


Nasze cele

 • wyposażenie dzieci i młodzieży w takie umiejętności, dzięki którym będą lepiej rozpoznawać sytuacje niebezpieczne i ryzykowne oraz właściwie - bezpiecznie reagować wobec zagrożeń;
 • wdrażanie do przestrzegania zdrowego i higienicznego stylu życia;
 • kształtowanie czynnej postawy w zakresie organizacji czasu wolnego i kultury życia codziennego;
 • rozbudzanie i podnoszenie świadomości ekologicznej;
 • poczucie własnej wartości i przydatności dla środowiska;
 • przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym;
 • zapoznanie z dziedzictwem kulturowym i historycznym;
 • zaciekawienie z tradycją i historią;
 • włączenie dzieci do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych;
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych.

 

Wersja do druku