zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Słownik

Słownik terminów stosowanych w pedagogice specjalnej. (proszę zgłaszać propozycje)

Wszystkich haseł w słowniku: 41
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O
Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z X Ź 1-9

Pedagog

osoba posiadająca ukończone wyższe studia pedagogiczne z odpowiednią specjalnością, lub właściwe kwalifikacje pedagogiczne w danej specjalizacji potwierdzone wymaganą dokumentacją. Pedagog przyczynia się do udzielania porad pedagogicznych polegających w szczególności na: diagnozie pedagogicznej, opiniowaniu i orzekaniu oraz na udzielaniu pomocy pedagogicznej. Pedagog po ukończeniu odpowiednich studiów podyplomowych w zakresie wykonywanej specjalizacji dodatkowo może prowadzić terapię pedagogiczną (pedagoterapia). Rola pedagoga w społeczeństwie Pedagog bada i opisuje zjawiska wychowawcze w kontekście i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej i policji, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych. Zadania zawodowe gromadzenie wiedzy o rzeczywistości wychowawczej, instytucjach edukacyjnych; problemach wychowawczych i zjawiskach społecznych, które mają wpływ na procesy wychowania; prowadzenie badań empirycznych nad zjawiskami wychowawczymi, wykrywanie związków i zależności między zjawiskami wychowawczymi i formułowanie wniosków przedstawiających prawidłowości przebiegu procesów wychowawczych; ustalanie ideałów, celów i zasad wychowania w funkcjonalnym związku z rozwojem społeczno-ekonomicznym; wytyczanie metod realizacji celów wychowania, sprawdzanie ich skuteczności w praktyce wychowawczej; formułowanie wzoru osobowości nauczyciela – wychowawcy na podstawie analizy celów wychowawczych i wiedzy empirycznej o jego roli i działaniu w procesie wychowania; wskazywanie możliwości i sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych w konkretnych środowiskach wychowawczych i w odniesieniu do konkretnej sytuacji życiowej człowieka; opracowywanie głównych założeń organizacji pracy wychowawczej i dydaktycznej, które zapewniałyby optymalną efektywność wysiłków, zmierzających do osiągnięcia określonych zmian w osobowości człowieka; opracowywanie ekspertyz pedagogicznych na potrzeby różnych instytucji i organizacji, ze wskazaniem optymalnych rozwiązań praktycznych; utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych nauk humanistycznych i społecznych, np.: socjologami, psychologami, politologami oświatowymi i społecznymi; publikowanie wyników badań, uczestniczenie w seminariach i konferencjach naukowych; zrzeszanie się w kołach, stowarzyszeniach lub innych o charakterze naukowym; planowanie tematyki godzin wychowawczych; stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jago rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym. Zadania i rola pedagoga w zakresie edukacji: układanie programów kształcenia i nauczania; przeprowadza okresową ewaluację jakości nauczania; przeprowadza analizę statystyczną jakości wykształcenia absolwentów; diagnozuje i orzeka o dojrzałości przedszkolnej, szkolnej, akademickiej; organizuje koła naukowe i olimpiady wychowawcze; kieruje do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowe zadania zawodowe prowadzenie działalności dydaktycznej; prowadzenie działalności terapeutycznej; prowadzenie działalności popularyzatorskiej i szkoleniowej dla nauczyciel i pedagogów szkolnych i innych odbiorców zainteresowanych wdrażaniem wiedzy o zjawiskach wychowawczych do praktyki. prowadzenie indywidualnej praktyki pedagogicznej; prowadzenie nadzoru pedagogicznego; wykonywanie ekspertyz pedagogicznych; popularyzowanie nowych metod wychowania; wydaje publikacje pedagogiczne opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia Pedagog, pełni rolę: kompetentnego konsultanta metodycznego pomaga nauczycielowi w radzeniu sobie z problemami dziecka; stanowi źródło wsparcia emocjonalnego dla nauczyciela; udziela informacji pedagogicznych zainteresowanym; pośredniczącą w relacji: pedagog – rodzice – nauczyciele – dyrekcja – uczniowie; przewodniczącego rady pedagogicznej lub jako ekspert dyrektora placówki jest jego konsultantem ds. pedagogicznych; organizatora praktyk pedagogicznych (nauczyciele, studenci, kursanci)